Sanering av muggsopp

Vi har over 10 års erfaring med kartlegging og sanering av muggsopp.

Vekst av muggsopp, både i boliger og på arbeidsplasser, er uakseptabelt og kan føre til helseskader. Muggsopp kan vokse og være synlig på bygningsoverflater eller være skjult i gulv, tak og vegger. Uansett krever en vellykket sanering erfaring og kompetanse. Vi har over 10 års erfaring med kartlegging og sanering av muggsopp. Kontakt oss dersom du har et inneklimaproblem, og du er i trygge hender!

 

Mycometertest

Noen ganger kan det enkleste være å ta prøver selv for å avklare om det vokser muggsopp i boligen din, på arbeidsplassen, på hytta, i campingvognen etc.

Generelt

Statens institutt for folkehelse sier følgende:

”I de anbefalte faglige normene for inneklima heter det om muggsopp:

 • Fukt og råteskader skal ikke forekomme.
 • Synlig mugg og mugglukt skal ikke forekomme. Med dagens kunnskap kan det ikke settes en tallfestet norm.

Dette betyr i praksis at alle skader med muggsoppvekst bør saneres.”

Problemer med fukt og mugg i hus er ikke av nyere dato. Klikk her for å lese om hva som står i Bibelen om dette.

I forbindelse med muggsoppskader må årsaksforholdene kartlegges og utbedres. Mugg- og råteskadene må fjernes slik at sporer og andre mikrobiologiske produkter under saneringsprosessen ikke spres til rene områder. ISIAQ Task Force 1 (ISIAQ, 1996) har følgende forslag til fremgangsmåte ved muggsoppsanering:

Synlig fukt eller mugg i bygninger eller klimainstallasjoner kan ikke tolereres. I første omgang må forurensningene fjernes slik at sporer og andre mikrobiologiske produkter under saneringsprosessen ikke spres til rene områder. Personell som utfører arbeidet må bruke personlig verneutstyr. Årsakene til fuktproblemene og muggveksten må identifiseres og utbedres.

Porøse materialer som tepper, isolasjon, bygningsplater, papirprodukter, tekstiler, polstrede møbler og gardiner som har blitt fuktige og utsatt for mugg kan oftest ikke bli effektivt rengjort og må vanligvis skiftes ut. Selv om organismene drepes, vil det fortsatt kunne være igjen allergener og giftstoffer i produktene.

Glatte overflater eller ikke-porøse materialer forurenset av mikroorganismer kan saneres med en kombinasjon av støvsuger med HEPA-filter, våtvask og desinfeksjon. Slik kan forurenset treverk renses, rehabiliteres og fortsatt brukes så lenge nedbrytingsprosessen ikke har trengt inn i selve veden.

Videre har ISIAQ 1996 utarbeidet følgende retningslinjer for rensing av mugg fra overflater i bygninger:

 

Omfang av synlig forurensning i bebodd areal Saneringstiltak
<0,2 m2 Fjern forurenset materiale med minimum spredning av sporer. Bruk egnede desinfeksjonsmidler lokalt

0,2-3,0 m2

 

Lokal inneslutting er nødvendig. Bruk HEPA støvsuger til å fange opp støv og sporer
>3,0 m2 Det forurensede området avgrenses fullstendig med etablering av undertrykk. Bruk personell som er spesialutdannet og øvet til å håndtere helseskadelig materiale

 

Vekst av muggsopp i boliger eller på arbeidsplasser er uakseptabelt.

Det er muggsoppsporer i alle bygninger, men det er ikke vekst av mugg i alle bygninger.

Det naturlige bakgrunnsnivået som finnes i alle bygninger, kan heves mange millioner ganger dersom det er vekst i bygningen og dermed kan utgjøre en helserisiko.

Vekst av muggsopp i en bygning er et problem, uansett hvilke arter eller slekter av muggsopp som er til stede.

Det finnes ingen «sikre» muggsopper som fritt kan vokse i våre bygninger. Alle muggsopper inneholder allergener, betaglucan og molekyler som anses å ha en negativ helseeffekt.

Død muggsopp utgjør en like stor helsemessig risiko som levende muggsopp.

En av de mest vanlige misforståelser i forbindelse med sanering av muggsopp, er at det er om å gjøre å drepe den. Dersom muggsoppen drepes, uten at den fjernes, sitter alle de skadelige stoffene igjen på overflatene. Disse kan på et senere tidspunkt frigjøres til luften og utgjøre en helserisiko! Det er derfor ikke behov for giftige stoffer for å drepe muggsoppen, men for saneringsmetoder som fysisk fjerner muggsoppen.

Vekst av muggsopp er en sikrere fuktindikator enn en fuktmåler.

Muggsporer kan ses på som en ideell fuktindikator. Spiring av sporer kan kun skje når det er fukt til stede. Fuktkilden kan være periodisk, konstant eller et engangstilfelle. Fuktmålere kan kun vise om det er fukt til stede på måletidspunktet, mens vekst av muggsopp blir sittende som et vitnesbyrd om fukttilstanden over lang tid.

En muggsoppsanering innbefatter normalt følgende

 • Kartlegging og identifisering av omfanget av muggforekomster
 • Finne årsaken(e) til fukt/muggsopp problemet og sette i verk utbedringstiltak før sanering starter
 • Det føres protokoll for alle arbeidsoperasjoner.
 • Ved sanering av forurensede områder > 3m2 avgrenses området og det opprettes undertrykk for å hindre spredning av bl.a. soppsporer til omgivelsene.
 • De som arbeider med sanering har fått nødvendig opplæring og benytter engangsdresser og masker under arbeidet.
 • Alle fukt- og muggsoppskadde materialer som ikke kan rengjøres, rives og fjernes. Materialer som skal kastes, må bringes ut av sonen på en slik måte at sporer ikke avgis til omgivelsene. Om nødvendig pakkes materialene i plast før deponering i konteiner.
 • Når skaden i sin helhet er avdekket (riving ferdig) og overflatene er støvsugd med spesialstøvsuger, skal overflatene vaskes/skrubbes/slipes avhengig av type materiale. Det skal ikke være rester av sopp, såpe eller kjemikalier på overflatene når behandlingen er ferdig.
 • Etter avsluttet rengjøring utføres mikrobiologisk sluttkontroll ved hjelp av Mycometer®-testen.
 • Ved godkjent resultat, rengjøres og forsegles vifter og utstyr generelt og sonen åpnes. Gjenoppbygging kan starte.

Vi har årelang erfaring med så vel kartlegging av fukt og muggsopp i bygninger som sanering av muggsopp. Våre kunder er private, borettslag, kommuner og eiendomsforvaltere.

 

Velg erfaring når du har et fukt eller muggproblem.

Bibelen om fukt og mugg

Tredje Mosebok (kap. 14, v. 35-48)

35. da skal den som eier huset, gå og melde det til presten og si: Det ser ut for meg som det er kommet spedalskhet i huset.

36. Så skal presten la huset rydde, før han selv kommer for å se på flekkene, så ikke alt det som er i huset, skal bli urent: og deretter skal han komme og se på huset.

37. Dersom han da, når han ser på flekkene, finner at flekkene på husets vegger viser seg som grønnlige eller rødlige fordypninger som synes å ligge dypere enn veggen,

38. da skal han gå ut av huset til husets dør, og han skal stenge huset og holde det tillåst i syv dager.

39. Den syvende dagen skal presten komme igjen, og når han da ser på det og finner at flekkene har bredt seg ut på husets vegger,

40. da skal han la de stener som flekkene er på, brytes ut og kastes utenfor byen, på et urent sted.

41. Deretter skal huset skrapes innvendig rundt omkring, og det støv som er skrapet av, skal kastes utenfor byen, på et urent sted.

42. Så skal de ta andre stener og sette dem inn istedenfor de gamle stener, og de skal bryte nytt ler og overstryke huset med

43. Bryter flekkene ut igjen på huset etter at stenene er tatt ut og huset skrapet og overstrøket,

44. da skal presten komme og se på det, og dersom han da finner at flekkene har bredt seg ut på huset, da er det ondartet spedalskhet på huset; det er urent.

45. Og da skal de rive huset ned, både stener og treverk og alt leret, og føre det utenfor byen, til er urent sted.

46. Den som går inn i huset i hele den tid det holdes tillåst, skal være uren til om aftenen,

47. og den som ligger i huset, skal tvette sine klær, og den som eter i huset, skal tvette sine klær.

48. Men dersom presten, når han kommer og ser på det, finner at flekkene ikke har bredt seg ut på huset etter at det er blitt overstrøket, da skal han si at huset er rent; da er ondet borte.

Mycometers® representant i Norge

Industri- og konsulenttjenester as er Mycometers® representant i Norge og står for salg, markedsføring og kurs/sertifisering for Mycometer®-testen.

Spørsmål? Vi hører gjerne fra deg

Fyll ut skjemaet nedenfor, og vi vil ta kontakt innen kort tid. Du kan også ringe oss på 912 45 827.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Spørsmål? Vi hører gjerne fra deg

Fyll ut skjemaet nedenfor, og vi vil ta kontakt innen kort tid. Du kan også ringe oss på 912 45 827.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Er du profesjonell aktør innenfor inneklima, skadesanering, taksering etc.?

Måling av muggsopp har vært forbeholdt akkrediterte laboratorier. Med Mycometer©-testen kan du selv ta prøver og analysere disse. Klikk deg videre nedenfor for mer informasjon om hva det kan bety for kompetansen og inntjening i din virksomhet!

Les mer her

Del dette